کهنآرمین, و میناییسعید. 2020. “بررسی روش‌های متعادل‌سازی هیستوگرام و آستانه‌گیری برای بخش‌بندی گل محمدی در تصاویر رنگی”. ماشین‌های کشاورزی 11 (1), 29-42. https://doi.org/10.22067/jam.v11i1.82330.