ثباتی گاوگانیمهدی, محمدزمانیداود, و غلامی پرشکوهیمحمد. 2020. “بررسی اثر خردشدن سطوح بهره‌برداران بر توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با استفاده از تکنیک AHP”. ماشین‌های کشاورزی 11 (1), 43-53. https://doi.org/10.22067/jam.v11i1.82910.