وحید بریمانلورضا, و نادیفاطمه. 2020. “بررسی مصرف انرژی و شاخص‌های اقتصادی تولید آلبالو و گیلاس در شمال شرق ایران”. ماشین‌های کشاورزی 11 (1), 97-110. https://doi.org/10.22067/jam.v11i1.83466.