میرزائی مقدمحسین, و رجاییاحمد. 2020. “تأثیر روغن هسته انار کپسوله شده در نانوژل‌های کیتوزان-کاپریک اسید حاوی اسانس آویشن بر خواص فیزیکومکانیکی و ساختاری آبنبات ژله‌ای”. ماشین‌های کشاورزی 11 (1), 55-70. https://doi.org/10.22067/jam.v11i1.84882.