دمیرچیع., آق خانیم., خجسته پورم. و برادران مطیعج. (2014) “ساخت و ارزیابی سامانه کودکاری نرخ متغیر”, ماشین‌های کشاورزی, 5(2), صص 251-260. doi: 10.22067/jam.v5i2.28461.