دیباگرن., مردانیع., مدرس مطلقا. و جعفریح. (2014) “اعتبارسنجی شبیه‌سازی مقاومت غلتشی چرخ غیر محرک از طریق اجزاء محدود با آزمون‌های تجربی”, ماشین‌های کشاورزی, 5(2), صص 415-427. doi: 10.22067/jam.v5i2.28463.