بیاتیم., رجبی پورع., مبلیح., ایوانیا. و بدیعیف. (2014) “ارزیابی انبارمانی سیب گلاب با روش‌های صوتی و نفوذسنجی”, ماشین‌های کشاورزی, 6(1), صص 188-200. doi: 10.22067/jam.v6i1.28765.