قشلاقیف. و مردانیع. (2015) “پیش‌بینی مقاومت غلتشی چرخ براساس پارامترهای مهم حرکتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی”, ماشین‌های کشاورزی, 6(1), صص 259-270. doi: 10.22067/jam.v6i1.38887.