صمیمی اخیجهانیه., عرب حسینیا. و کیانمهرم. ح. (2015) “بررسی جریان یک بعدی هوا در یک جمع کننده خورشیدی تخت با قابلیت تعقیب تابش خورشید”, ماشین‌های کشاورزی, 6(2), صص 451-462. doi: 10.22067/jam.v6i2.42071.