زمانیم., ابونجمیم. و حسن بیگیس. ر. (2015) “طراحی، ساخت و آزمون سامانه پایش وضعیت جعبه دنده با کمک پردازش سیگنال های صوتی”, ماشین‌های کشاورزی, 6(2), صص 322-335. doi: 10.22067/jam.v6i2.47825.