حاجی نژادم., محتسبیس., قاسمی ورنامخواستیم. و آغباشلوم. (2016) “تشخیص تقلب در نمونه عسل "کنار" با استفاده از یک سامانه ماشین بویایی”, ماشین‌های کشاورزی, 7(2), صص 439-450. doi: 10.22067/jam.v7i2.52910.