ویسی ع., روحانی ع., طبسی زاده م., کلاهان ف. و خدابخشیان ر. (2019) “اولویت‌بندی و ارزیابی خرابی‌های اجزای مکانیکی ماشین تراش CNC مبتنی بر رویکرد FMEA فازی”, ماشین‌های کشاورزی, 9(2), صص 399-414. doi: 10.22067/jam.v9i2.73103.