صبر علیلوب., محبیآ., اکبریانع. و رضوانی وند فنائیع. (2020) “مطالعه آیروآکوستیکی پروانه محوری موتور تراکتور با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی”, ماشین‌های کشاورزی, 10(2), صص 255-264. doi: 10.22067/jam.v10i2.74963.