نعمت پور ملک آبادح., شیخ داودیم. ج., حزباویع. و مرزبانا. (2019) “ارزیابی اقتصادي روش‌های تعویض و تصفیه روغن هیدرولیک دروگرهای نیشکر در کشت و صنعت‌های نیشکری خوزستان”, ماشین‌های کشاورزی, 11(1), صص 111-122. doi: 10.22067/jam.v11i1.76542.