زارعیس., کسراییم. و نعمت اللهیم. ا. (2019) “بررسی اثر آب مغناطیسی بر رشد و جوانه‌زنی بذر پنج رقم گندم ”, ماشین‌های کشاورزی, 10(2), صص 289-298. doi: 10.22067/jam.v10i2.76707.