احمدیا. (2019) “کاربرد نرم‌افزار اکسل برای تخمین نیاز توان مکانیکی ادوات خاک‌ورزی”, ماشین‌های کشاورزی, 11(1), صص 123-130. doi: 10.22067/jam.v11i1.78519.