حیدریا. و امیری پریانج. (2019) “ناوبری ربات متحرک گلخانه با استفاده از کدگذاری چرخش چرخ و الگوریتم یادگیری”, ماشین‌های کشاورزی, 11(1), صص 1-15. doi: 10.22067/jam.v11i1.80722.