کهنآ. و میناییس. (2020) “بررسی روش‌های متعادل‌سازی هیستوگرام و آستانه‌گیری برای بخش‌بندی گل محمدی در تصاویر رنگی”, ماشین‌های کشاورزی, 11(1), صص 29-42. doi: 10.22067/jam.v11i1.82330.