فریدیح., عرب حسینیا., زارعیق. و اوکوسم. (2020) “پیش‌بینی نیازهای حرارتی یک گلخانه مجهز به مبدل حرارتی هوا-زمین به کمک شاخص درجه-روز”, ماشین‌های کشاورزی, 11(1), صص 83-95. doi: 10.22067/jam.v11i1.86233.