[1]
میرزاییر., میناییس., خوش تقاضام., و برقعیع. م., “بررسی بسامدهای طبیعی میوه سیب با استفاده از روش آنالیز مودال اجزای محدود”, JAM, ج 3, ش 1, صص 48-57, فوریه 2013.