[1]
دمیرچیع., آق خانیم., خجسته پورم., و برادران مطیعج., “ساخت و ارزیابی سامانه کودکاری نرخ متغیر”, JAM, ج 5, ش 2, صص 251-260, دسامبر 2014.