[1]
نقی پورزاده ماهانیم. و آق خانیم. ح., “بررسی اثر نوع برش، بر سینتیک خشک شدن و کیفیت هویج خشک”, JAM, ج 6, ش 1, صص 224-235, دسامبر 2014.