[1]
صمیمی اخیجهانیه., عرب حسینیا., و کیانمهرم. ح., “بررسی جریان یک بعدی هوا در یک جمع کننده خورشیدی تخت با قابلیت تعقیب تابش خورشید”, JAM, ج 6, ش 2, صص 451-462, سپتامبر 2015.