[1]
زمانیم., ابونجمیم., و حسن بیگیس. ر., “طراحی، ساخت و آزمون سامانه پایش وضعیت جعبه دنده با کمک پردازش سیگنال های صوتی”, JAM, ج 6, ش 2, صص 322-335, سپتامبر 2015.