[1]
سفرنگیانع., ندرلول., جوادی کیاح., مصطفاییم., و محتسبیس. س., “بررسی ارتعاشات موتور تراکتور MF285 بر اثر ترکیبات مختلف سوخت بیودیزل به کمک روش های آماری و ANFIS”, JAM, ج 7, ش 1, صص 165-176, فوریه 2016.