[1]
حاجی نژادم., محتسبیس., قاسمی ورنامخواستیم., و آغباشلوم., “تشخیص تقلب در نمونه عسل "کنار" با استفاده از یک سامانه ماشین بویایی”, JAM, ج 7, ش 2, صص 439-450, سپتامبر 2016.