[1]
صبر علیلوب., محبیآ., اکبریانع., و رضوانی وند فنائیع., “مطالعه آیروآکوستیکی پروانه محوری موتور تراکتور با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی”, JAM, ج 10, ش 2, صص 255-264, ژانویه 2020.