[1]
نعمت پور ملک آبادح., شیخ داودیم. ج., حزباویع., و مرزبانا., “ارزیابی اقتصادي روش‌های تعویض و تصفیه روغن هیدرولیک دروگرهای نیشکر در کشت و صنعت‌های نیشکری خوزستان”, JAM, ج 11, ش 1, صص 111-122, مارس 2019.