[1]
زارعیس., کسراییم., و نعمت اللهیم. ا., “بررسی اثر آب مغناطیسی بر رشد و جوانه‌زنی بذر پنج رقم گندم ”, JAM, ج 10, ش 2, صص 289-298, می 2019.