[1]
احمدیا., “کاربرد نرم‌افزار اکسل برای تخمین نیاز توان مکانیکی ادوات خاک‌ورزی”, JAM, ج 11, ش 1, صص 123-130, می 2019.