[1]
فریدیح., عرب حسینیا., زارعیق., و اوکوسم., “پیش‌بینی نیازهای حرارتی یک گلخانه مجهز به مبدل حرارتی هوا-زمین به کمک شاخص درجه-روز”, JAM, ج 11, ش 1, صص 83-95, جولای 2020.