دمیرچیع., آق خانیم., خجسته پورم., و برادران مطیعج. “ساخت و ارزیابی سامانه کودکاری نرخ متغیر”. ماشین‌های کشاورزی, ج 5, ش 2, دسامبر 2014, صص 251-60, doi:10.22067/jam.v5i2.28461.