دیباگرن., مردانیع., مدرس مطلقا., و جعفریح. “اعتبارسنجی شبیه‌سازی مقاومت غلتشی چرخ غیر محرک از طریق اجزاء محدود با آزمون‌های تجربی”. ماشین‌های کشاورزی, ج 5, ش 2, دسامبر 2014, صص 415-27, doi:10.22067/jam.v5i2.28463.