بیاتیم., رجبی پورع., مبلیح., ایوانیا., و بدیعیف. “ارزیابی انبارمانی سیب گلاب با روش‌های صوتی و نفوذسنجی”. ماشین‌های کشاورزی, ج 6, ش 1, دسامبر 2014, صص 188-00, doi:10.22067/jam.v6i1.28765.