نقی پورزاده ماهانیم., و آق خانیم. ح. “بررسی اثر نوع برش، بر سینتیک خشک شدن و کیفیت هویج خشک”. ماشین‌های کشاورزی, ج 6, ش 1, دسامبر 2014, صص 224-35, doi:10.22067/jam.v6i1.34483.