قشلاقیف., و مردانیع. “پیش‌بینی مقاومت غلتشی چرخ براساس پارامترهای مهم حرکتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی”. ماشین‌های کشاورزی, ج 6, ش 1, ژانویه 2015, صص 259-70, doi:10.22067/jam.v6i1.38887.