صمیمی اخیجهانیه., عرب حسینیا., و کیانمهرم. ح. “بررسی جریان یک بعدی هوا در یک جمع کننده خورشیدی تخت با قابلیت تعقیب تابش خورشید”. ماشین‌های کشاورزی, ج 6, ش 2, سپتامبر 2015, صص 451-62, doi:10.22067/jam.v6i2.42071.