زمانیم., ابونجمیم., و حسن بیگیس. ر. “طراحی، ساخت و آزمون سامانه پایش وضعیت جعبه دنده با کمک پردازش سیگنال های صوتی”. ماشین‌های کشاورزی, ج 6, ش 2, سپتامبر 2015, صص 322-35, doi:10.22067/jam.v6i2.47825.