سفرنگیانع., ندرلول., جوادی کیاح., مصطفاییم., و محتسبیس. س. “بررسی ارتعاشات موتور تراکتور MF285 بر اثر ترکیبات مختلف سوخت بیودیزل به کمک روش های آماری و ANFIS”. ماشین‌های کشاورزی, ج 7, ش 1, فوریه 2016, صص 165-76, doi:10.22067/jam.v7i1.52397.