حاجی نژادم., محتسبیس., قاسمی ورنامخواستیم., و آغباشلوم. “تشخیص تقلب در نمونه عسل "کنار" با استفاده از یک سامانه ماشین بویایی”. ماشین‌های کشاورزی, ج 7, ش 2, سپتامبر 2016, صص 439-50, doi:10.22067/jam.v7i2.52910.