صبر علیلوب., محبیآ., اکبریانع., و رضوانی وند فنائیع. “مطالعه آیروآکوستیکی پروانه محوری موتور تراکتور با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی”. ماشین‌های کشاورزی, ج 10, ش 2, ژانویه 2020, صص 255-64, doi:10.22067/jam.v10i2.74963.