نعمت پور ملک آبادح., شیخ داودیم. ج., حزباویع., و مرزبانا. “ارزیابی اقتصادي روش‌های تعویض و تصفیه روغن هیدرولیک دروگرهای نیشکر در کشت و صنعت‌های نیشکری خوزستان”. ماشین‌های کشاورزی, ج 11, ش 1, مارس 2019, صص 111-22, doi:10.22067/jam.v11i1.76542.