زارعیس., کسراییم., و نعمت اللهیم. ا. “بررسی اثر آب مغناطیسی بر رشد و جوانه‌زنی بذر پنج رقم گندم ”. ماشین‌های کشاورزی, ج 10, ش 2, می 2019, صص 289-98, doi:10.22067/jam.v10i2.76707.