احمدیا. “کاربرد نرم‌افزار اکسل برای تخمین نیاز توان مکانیکی ادوات خاک‌ورزی”. ماشین‌های کشاورزی, ج 11, ش 1, می 2019, صص 123-30, doi:10.22067/jam.v11i1.78519.