ثباتی گاوگانیم., محمدزمانید., و غلامی پرشکوهیم. “بررسی اثر خردشدن سطوح بهره‌برداران بر توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با استفاده از تکنیک AHP”. ماشین‌های کشاورزی, ج 11, ش 1, جولای 2020, صص 43-53, doi:10.22067/jam.v11i1.82910.