فریدیح., عرب حسینیا., زارعیق., و اوکوسم. “پیش‌بینی نیازهای حرارتی یک گلخانه مجهز به مبدل حرارتی هوا-زمین به کمک شاخص درجه-روز”. ماشین‌های کشاورزی, ج 11, ش 1, جولای 2020, صص 83-95, doi:10.22067/jam.v11i1.86233.