میرزاییرمضان, میناییسعید, خوش تقاضامحمدهادی, و برقعیعلی محمد. “بررسی بسامدهای طبیعی میوه سیب با استفاده از روش آنالیز مودال اجزای محدود”. ماشین‌های کشاورزی 3, no. 1 (فوریه 20, 2013): 48-57. دسترسی سپتامبر 25, 2020. https://jame.um.ac.ir/article/view/19714.