دمیرچیعاطفه, آق خانیمحمدحسین, خجسته پورمهدی, و برادران مطیعجلال. “ساخت و ارزیابی سامانه کودکاری نرخ متغیر”. ماشین‌های کشاورزی 5, no. 2 (دسامبر 6, 2014): 251-260. دسترسی نوامبر 29, 2020. https://jame.um.ac.ir/article/view/28461.