دیباگرنسا, مردانیعارف, مدرس مطلقاسعد, و جعفریحجت. “اعتبارسنجی شبیه‌سازی مقاومت غلتشی چرخ غیر محرک از طریق اجزاء محدود با آزمون‌های تجربی”. ماشین‌های کشاورزی 5, no. 2 (دسامبر 6, 2014): 415-427. دسترسی فوریه 24, 2020. https://jame.um.ac.ir/article/view/28463.