زمانیمهدی, ابونجمیمحمد, و حسن بیگیسید رضا. “طراحی، ساخت و آزمون سامانه پایش وضعیت جعبه دنده با کمک پردازش سیگنال های صوتی”. ماشین‌های کشاورزی 6, no. 2 (سپتامبر 13, 2015): 322-335. دسترسی نوامبر 29, 2020. https://jame.um.ac.ir/article/view/47825.